Regulamin

1.DEFINICJE

1.1. Sklep Internetowy — sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem — www.betkier.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;

1.2. Klient – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towaru;

1.3. Konsument — Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.4. Sprzedawca – Sara Betkier, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą “FHU Betkier Sara”, zarejestrowaną pod NIP 4660419664 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą przy ul. Studzienna 6, 87-600 Lipno;

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.betkier.pl;

1.6. Polityka Prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych Klientów oraz szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych;

1.7. Towar – aktualne produkty znajdujące się w Sklepie;

1.8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;

1.9. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sarą Betkier, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą “FHU Betkier Sara” z siedzibą przy ul. Studzienna 6, 87-600 Lipno, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

1.11. Koszyk – to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu;

1.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827);

1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

1.14. Konto Klienta – jest to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania;

1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2. WARUNKI OGÓLNE I REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Podmiotem prowadzącym Sklep jest Sara Betkier, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “FHU Betkier Sara” zarejestrowaną pod NIP 4660419664 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane adresowe:
FHU Betkier Sara
Studzienna 6
87-600 Lipno
NIP 4660419664, REGON 362834242
Kontakt: kontakt@betkier.pl

 

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.betkier.pl

2.3. Przedmiotowy Regulamin określa w szczególności:

 • warunki zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu,
 • zasady reklamacji i odstąpienia od umowy,
 • sposoby rozwiązywania sporów.

2.4. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja Klienta. Rejestracja następuje w drodze wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie Sklepu. W celu dokonania rejestracji Klient wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.5. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu w postaci faktury.

2.6. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Świadczenie wszystkich usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

3. TRYB KORZYSTANIA I REJESTRACJA

3.1. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

3.2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

3.3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

3.4. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3.5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą.

3.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.5., obejmuje potwierdzenie przez Klienta, że został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

 

4. CENY SPOSÓB ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI

4.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto.

4.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

4.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą strony zawartej umowy. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.

4.4. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar następującą formą zapłaty:

a) przelewem na rachunek bankowy numer: 52 1020 5170 0000 1602 0092 9083 prowadzony w banku PKO BP;
b) płatnością w systemie Przelewy24.

4.5. W sytuacji wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5.1 Zamówienia na towar można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

5.2. W sytuacji, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany. W razie, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez skorzystanie z formularza:

 • “Stwórz konto”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. W takiej sytuacji Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do następnego etapu składania zamówienia.
 • “Szybkie zakupy”, z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 • ”Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

5.3. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:

 • informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
 • informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
 • sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
 • sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

5.4. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

5.5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuję i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

5.6. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

5.7. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

5.8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.
Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

 • anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 • dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 • anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

5.9. Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do BETKIER, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@betkier.pl. Zawiadomienie o rezygnacji powinno dotrzeć do BETKIER najpóźniej w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia.

5.10. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto BETKIER, nie później niż w ciągu dwóch Dni Roboczych.

5.11. Usunięcie konta następuje po wysłaniu maila z prośbą pod adres: kontakt@betkier.pl.

 

6. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

6.1. BETKIER realizuje dostawy zamówionych produktów za pośrednictwem Firmy Kurierskiej na zasadach zgodnie z regulaminem wybranej do realizacji zamówienia firmy.

6.2. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta, ponosi Klient. Koszty zwrotu i wymiany produktu ponosi Klient.

6.3. Dostawy kurierskie realizowane są tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.4. W przypadku woli złożenia zamówienia, które miałoby być dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszty i warunki takiej przesyłki wymagają indywidualnej kalkulacji. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z BETKIER mailowo, na adres kontakt@betkier.pl, w celu indywidualnego określenia warunków realizacji takiego Zamówienia.

6.5. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z BETKIER drogą mailową, na adres kontakt@betkier.pl, potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.

6.6. Wszystkie wysyłki wykonywane są z Polski.

7. WARUNKI ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SKLEP DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies,
b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.

7.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7.3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
c) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; w szczególności zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.3. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właściciela (Sprzedawcy). Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93) ; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

Menu